Hyundai Santa Fe / Choix du moteur

Santa Fe / Diesel / 2001 à 2006

Santa Fe / Diesel / 2013 à 2015

Santa Fe / Diesel / 2015 …